[صفحه اصلی ]      
انجمن فيزيك پزشكي ايران awt-yekta Iranian Association of Medical Physicists
:: صفحه اصلي :: درباره انجمن :: جستجو در پايگاه :: تماس با ما :: عضويت ::
بخش‌هاي اصلي
صفحه اصلی::
آشنايی با پايگاه::
اخبار - رويدادها::
عضويت در پايگاه::
بخش آموزش::
گروه های فیزیک پزشکی::
دستگاههای پزشکی::
خبرنامه::
مراکز مرتبط::
دريافت فايل::
برقراری ارتباط::
تسهيلات پايگاه::
پست الکترونيک::
::
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
دريافت اطلاعات پايگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
مجله فيزيک پزشکی ايران
AWT IMAGE
:: دانشگاه تربیت مدرس : ليست پايان نامه های دفاع شده کارشناسی ارشد ::

  رديف

  نام و نام خانوادگی

  عنوان پايان نامه

  استاد راهنما

  سال دفاع

  1

  

  احمد محمدی نژاد

  طرح نقشه های درمانی غدد سرطانی راديوتراپی.

  عباس اعتماد عباسيان

  1366

  2

  بيژن هاشمی ملايری

  بررسی پتانسيل برانگيخته بينايی ( VEP ) و آناليز منحنی آن در بين گروهی از افراد سالم ايرانی.

  دکتر مرتضی مواسات

  دکتر افتخارحسينی

  28/12/67

  3

  کيخسرو کشاورزی

  بررسی الکترودتينوگرام و آناليز سيگنال Normal- ERG

  دکتر مرتضی مواسات

  دکتر افتخارحسينی

  27/12/67

  4

  حسين رجبی

  اثرها يپرترميا در ساخته شدن پروتئين CSF در بافت ريه موش در شرايط in- vitro .

  دکتر بهرام گليائی

  24/4/68

  5

  محمود اله وردی

  بررسی آناليز سيگنال الکتريکی چشم و تعيين منحنی نرمال الکتروآکالوگرام ( EOG ) در گروهی از مردم ايران.

  دکتر فقيه زاده- دکتر افتخار حسينی

  6/5/68

  6

  منيژه مختاری ديزجی

  مقايسه ميزان ديسک روشهای مختلف پزشکی هسته ای با ديگر روشهای معمول در سالهای 1343 تا 1354.

  دکتر هوشنگ حاج آقا محمدی

  28/3/70

  7

  فتح ا... بوذرجمهری

  مطالعه عناصر جزئی در سرم بيماران مبتلا به تالاسمی بتای هوزيگوت با روشهای ( NAA ) و ( PIXE ) و ( ICP ).

  دکتر فرامرز معطر

  25/2/70

  8

  داريوش شهبازی

  بررسی کاربردهای ( NMR ) در پزشکی و مطالعه نسوج بدن انسان سالم و آسيب ديده بوسيله رزونانس مغناطيسی هسته ای

  دکتر کريم حسين ميخچی

  26/3/70

  9

  احمد کشتکار

  دوزيمترها در آزمايشهای مقطع نگاری کامپيوتری ( CT )

  دکتر علی اکبر شرفی

  21/3/70

  10

  فرج تابعی

  روشهای تشخيص پزشکی هسته ای در ايران و محاسبات دزيمتری و تخمين ريسک در سالهای 1364- 1368

  دکتر هوشنگ حاج آقا محمدی

  16/3/70

  11

  احمد شانئی

  اندازه گيری عمق نفوس فتونهای ناشی از دستگاه- شتابدهنده خطی و مقايسه آن با عمق نفوس فتو نهای ناشی از دستگاه کبالت 60

  دکتر جعفر امامی

  23/4/70

  12

  تقی جباری وصال

  بررسی آثار سراسری اشعه گاما صادره از کبالت 60 بر سيستم لنفاوی و خون- ساز موش سوری و تاثير داروی سايمتيدين

  دکترحسين مزدارانی

  7/5/70

  13

  حسن توکلی

  تاثير گاز خردل بر تحريک پذيری الکتريکی اريتروسيتهای انسانی

  دکتر نادر مقصودی

  7/5/70

  14

  پرويز عبدالمالکی

  اندازه گيری کمی فاکتور پرفيوژن در بيماران پيوند کليوی

  دکتر منصور موحد

  31/6/70

  15

  حسن صفرزاده نيا

  مقايسه روش کلاسيک تعيين GFR با روش استفاده از راديونوکلايدها.

  دکتر محمد افتخاری

  31/6/70

  16

  عباس قودجانی

  بررسی و ضبط سيگنالهای الکتريکی عضله و ارائه مدل رياضی برای آن.

  دکتر سيد احمد افتخار حسينی

  30/6/70

  17

  اکبر غربالی

  بررسی امکان دوزيمتری به روش ميکرونوکلئی اسی و اثر داروی سايمتيدين بر آثار ژنتيکی ناشی از تابش گيری

  دکتر حسين مزدارانی

  8/11/71

  18

  سميه سماوات

  بررسی آسيب های کروموزومی در پرتوکاران راديولوژی

  دکترحسين مزدارانی

  29/10/72

  19

  علی شبستانی منفرد

  بررسی سيستم و بهينه سازی تصوير SPECT در پزشکی هسته ای

  دکتر ارسلان وکيلی

  1/3/73

  20

  اکبر علی اصغرزاده

  بررسی شرايط سيستم تصويربرداری دوربين گاما و بهينه سازی کيفيت تصوير آن در پزشکی هسته ای

  دکتر ارسلان وکيلی

  1/3/73

  21

  سيد محمد جواد مرتضوی

  بررسی آثار بيولژيک امواج تکانه ای بر روی جنين خرگوش در مرحله اورگانوژنز.

  دکترعلی اکبر شرفی

  13/4/73

  22

  عباس رياضی

  بررسی دامنه تطابق چشمی در سنين مختلف و سن پيرچشمی در شهر تهران

  دکترعلی اکبر شرفی

  16/11/73

  23

  عليرضا خوش بين خوش نظر

  بررس اثر سايمتيدين بر آسيب های ژنتيکی ناشی از تابش نوترونهای سريع در سلولهای مغز استخوان موش به روش آزمون ميکرونوکلئی

  دکترحسين مزدارانی

  10/3/74

  24

  حسن صابری

  بررسی آثار اولتراسوند درمانی همراه با پروکاربازين هيدروکلريد بر روی مغز استخوان نوزاد موش صحرائی

  دکتر حسين مزدارانی

  3/4/74

  25

  ابراهيم جعفرزاده پور

  مقايسه موج پتانسيل ناشی از بينائی ( VEP ) در افراد سالم و آستيگمات

  دکتر شوشتريان

  20/4/74

  26

  پيمان حجازی

  بررسی و تعيين دوز کارکنان مراکز پزشکی هسته ای ايران.

  دکتر مهدی سهرابی

  2/11/74

  27

  علی ميرزاجانی

  بررسی تاثير انحراف مخفی افقی بر پتانسيل ناشی از بينايی دوچشمی.

  دکتر شوشتريان

  15/12/74

  28

  امير هوشنگ براتی مگره

  اندازه گيری مقدار آرسنيک در نمونه های موی سر افراد مبتلا و مشکوک ناشی از آن به روش اکتيواسيون نوترونی.

  دکتر علی پذيرنده

  12/2/75

  29

  مريم شهيدی

  بررسی اثر حفاظت راديويی ( راديو پروتکتوری ) داروهای رانيتيدين و فاموتيدين بر سلولهای مغز استخوان موشهای تابش ديده با پرتوهای گاما.

  دکتر حسين مزدارانی

  30/4/75

  30

  داريوش فاتحی بروجنی

  اثر ژنتيکی ناشی از تابش نوترون بر سلولهای تيمار شده با هايپرترمی.

  دکترحسين مزدارانی

  8/10/75

  31

  فرانک فائقی

  اثرها يپرترمی بر آسيب های کروموزومی ناشی از داروی اکتينومايسيين D در سلولهای لنفوسيت انسان و موش صحرايی.

  دکترحسين مزدارانی

  28/6/75

  32

  سيد يوسف سنايی

  بررسی تغييرات امواج مغزی انسان در اثر تغييرات تراز يونی هوا از طريق ثبت EEG .

  دکترعلی اکبر شرفی

  1375

  33

  محمد رضا مقدم فيروز آبادی

  بررسی اختلالات فيزيکی درک صوت در جانبازان

  دکتر افتخار حسينی

  1376

  34

  سيد مهدی هاشمی ديزجی

  بررسی تاثير اجرای بر نامه کنترل کيفی دور بين گاما بر روی کيفيت تصا وير و دوز در يافتی بيــمار پرتو کاران در پزشکی هسته ای

  دکتر علی اکبر شرفی

  1376

  35

  سعيد حسينی

  بررسی اثر کنترل دستگاه اسکنر خطی روی کيفيت تصاوير بدست آمده و دوز بيمار و پرتو کار در سه مرکز پزشکی هسته ای تهران

  دکتر علی اکبر شرفی

  1376

  36

  حبيب ا... افسری اردبيلی

  بررسی اثرات ميدانهای مغناطيسی 50 هرتز بر روی ميزان آمينو گلبو لين و پاسخ DTH در موش Balb/c

  دکتر علی اکبر شرفی

  1376

  37

  محسن شجائی مقدم

  بررسی اندر کنش ليزر گاز کربنيک CO2 ( پرتو پيوسته) پوست موش آزمايشگاهی

  دکتر پروين

  26/11/1376

  38

  محسن اسدی نژاد

  تعيين ميزان سلنيوم سرم خون کودکان مبتلا به انواع لو سمی های حاد به روش فعال سازی با نوترون و اثر شيمی در مانی بر ميزان سلنيوم خون

  دکتر علی پذيرنده

  1376

  39

  محمد اسماعيل فضيلت معدلی

  اندازه گيری دز جذبی بهينه گاما و نوترون در فانتوم سر انسان در روش نوترون در مانی با بور( BVCT ) و مقايسه آن با دز جذبی محاسبه شده

  دکترپذيرنده

  1376

  40

  شهرام فدايی

  مقايسه القاء آسيبهای کرو موزومی در لنفو سيتهای ناسی از تـــزريق مــــواد حاجــــب يونی Telebrix38% و Uro graphin7% در آزمونهای راديو لوژيک

  دکتر مزدارانی

  1376

  41

  شهاب شاه حيدری

  اندازه گيری دز اشعه پراکنده در يافتی بيضه ها در را ديو تراپی ميدانهای وسيع ناحيه کنه با ماشين کبالت 60

  عليرضا نيکوفر

  1377

  42

  احد زينالی

  اندازه گيری دوز پرتو عادی پراکنده در عدسی چشم , تيرو ئيد و گنادها ناشی از پرتو درمانی سيستم عصبی مرکزی با ماشين کبالت 60

  عبدا... فضل عليزاده

  1377

  43

  محمد رضا سلمانی

  اندازه گيری دوز پرتو های پراکنده در تخمدان, پستان غير در گير , تيروئيد و عدسی چشم در پرتو در مانی پستان با دستگاه کبالت 60

  عبدا... فضل عليزاده

  8/9/1377

  44

  مجتبی صلوتی

  بررسی آلودگی ناشی از مواد پرتو زا در مراکز پزشکی هسته ای تهران

  دکتر علی اکبر شرفی

  1377

  45

  فريبرز منطقی

  کنترل کيفی دستگا ههای فراصوتی به هنگام در تهران

  دکتر علی اکبر شرفی

  7/9/1378

  46

  طيب الهويردی پور فلاح

  دوز انتگرال نسبی هدف و رکتوم در روشهای مختلف پرتو درمانی سرطان سرويکس

  دکتر بيژن هاشمی ملايری

  1379

  47

  بهرام يوسفيان

  اثر سيتوژنيتيکی تلفيقی اولتراسوند درمانی و بلو مايسين سولفات بر لنفو سيتهای انسان در فاز GO

  دکتر حسين مزدارانی

  1379

  48

  مهرداد غلامی

  اثرات تابش ليزر بر روی پتانسيل بر انگيخته حرکتی در نخاع آسيب ديده موش آزمايشگاهی

  دکتر سيد محمد پور مير جعفر فيروز آبادی

  1379

  49

  فرشاد حاجی هاشمی

  بررسی ميزان دوز جذبی برخی اندامهای بحرانی در راديو گرافی پانوراميک

  دکتر بيژن هاشمی ملايری

  29/8/1379

  50

  عليرضا تقی

  اندازه گيری و ارزيابی 5 پارامتر صوتی برخی سيستم های فراصوتی داپلر تهران با استفاده از آزمونهای عملکردی و فانتوم ريسمانی

  دکتر منيژه مختاری

  14/12/1379

  51

  محبوبه رئيس دانايی

  محاسبه ضريب الاستيک توده های غير طبيعی فيبرو کيستيک و کلسيفيکاسيون پستان با استفاده از امواج فراصوتی

  دکتر منيژه مختاری

  28/6/1380

  52

  محمد رضا واحد

  محاسبه مشخصات مکانيکی( سرعت و ضريب تضعيف) بافت طبيعی و توده های غير طبيعی خوش خيم و بد خيم , بافت پستان با استفاده از امواج فرا صوتی ( بطريق invitro )

  دکتر منيژه مختاری

  31/6/1380

  53

  احمد بيطرفان رجبی

  انتخاب فيلتر يا فيلتر های بهينه برای خونرسانی عضله قلب در سيستم تصوير برداری SPECT و مقايسه آن با آنژيو گرافی

  دکتر حسين رجبی

  20/6/1380

  54

  سکينه يوسفی سنگجويی

  بررسی ارتباط بين کاهش تيز بينی ناشی از نزديک بينی و موج VEP با بکار گيری الگو های مختلف تحريکی

  دکتر بيژن هاسمی ملايری

  28/6/1380

  55

  مهری کاويانی مقدم

  تاثير ميدانهای مغناطيسی متغيير کم فرکانس(50هرتز) بر فعاليت های بيو الکتريک سلول عصبی حلزون

  دکتر سيد محمد پور مير جعفر فيروز آبادی

  30/8/1380

  56

  حسن مو لادوست

  بر آورد دوز تيروئيد بيمار و پرتو کار در آزمونهای فلورسکوپی بلع باريم و گوارش فو قانی

  دکتر علی اکبر شرفی

  22/12/1380

  57

  حسنعلی ندايی

  بررسی و ارزيابی تکنيکهای مختلف تله تراپی سرطان مری ميانی با استفاده از تصاوير CT و طرح درمان کامپيوتری

  دکتر بيژن هاسمی ملايری

  21/11/1380

  58

  مهرآور رفعتی رحيم زاده

  برآورد و مقايسه دوز دريافتی بيماران از آزمايشهای راديو لوژی معمول در بخشهای پرتو شناسی برخی از بيمارستانهای عمومی تهران

  دکتر بيژن هاشمی ملايری

  13/3/1381

  59

  حميدرضا غيامی

  توسعه پياده سازی وارزيابی يک الگوريتم انتخاب فرکانس قطع فيلترهای تصويربرداری SPECT

  دکترحسين رجبی

  31/6/1381

  60

  نگاه نيک انجام

  برآورد ضريب الاستيک فشار- کنش مژيان کاروتيد توسط امواج فراصوتی در افراد سالم و مبتلا به آترو اسکلروزيس

  دکتر منيژه مختاری

  24/6/1381

  61

  نصرا... جباری

  ارائه روشی برای تصحيح پراکندگی با تعيين پهنای مناسب پنجره انرژی در تصوير برداری با دور بين گاما

  دکتر حسين رجبی

  19/6/1381

  62

  سعيد به آبادکبو دان

  ارزيابی بهبود زخم برشی با استفاده از اندازه گيری مقاومت الکتريکی اپيدرم در حالت invivo و مقايسه آن با روشهای معمول

  دکتر محمد پور مير جعفری‌فيروز آبادی

  13/11/1381

  63

  بهاره شالچيان

  تشخيص هيدرونفروزيس در کودکان ( کمتر از 6 ماه) با استفاده از شاخصهای گذرا راديو دارو کمترين زمان گذر ميانگين زمانی بيشترين زمان گذر اندکس زمانی ROE

  دکتر حسين رجبی

  1382

  64

  نازنين فاطميان

  بررسی تکنيکهای فشرده سازی تصوير در اينترنت به منظور انتقال پارامتر های مهم تصويربرداری پزشکی هسته ای

  دکتر فيروز آبادی

  1382

  65

  جواد حسن زاده باقی

  بکار گيری روش غير تهاجمی اولتراسوند در ارزيابی پارامتر الاستيک کره چشم سالم و چشم مبتلا به کاتاراکت خرگوش

  دکتر مختاری

  1382

  66

  زهرا مطهری

  بررسی بازده الکتروپوريشن در پالسهای دو فازی (متقارن و نامتقارن) ( متعادل و نامتعادل) يا اسپتا از شبيه سازی مدل ماکروسکوپی

  دکتر فيروز آبادی

  1382

  67

  مهرداد هژبر الساداتی

  محاسبه تصفيه mag3 با دوربين گاما با استفاده از روش زوج سازی نماها

  دکتر رجبی

  1382

  68

  توفيق صادقيانی

  برآورد و ارزيابی دوز ناشی از آزمايشهای معمول CT کودکان و پارامتر های کنترل کيفی در يک سيستم معمول CT

  دکتر هاشمی ملايری

  1382

  69

  ابو القا سم بيات

  اثر ميدان راديو ئی ناشی از تلفن همراه GSM بر ايجاد تشنج به عنوان شاخصی از ميزان تحريک پذيری عصبی در مدل صرعی کيندلينک

  دکتر فيروز آبادی

  1383

  70

  طاووس رحمانی چراتی

  تاثير گرفتگی شريان کاروتيد بر ضريب الاستيک فشار- کرنش شريان های بازويی و ايلياک

  دکتر مختاری

  1383

  71

  علی اصغر يو سفی ديبا

  بررسی تاثير تابش ليزر کم توان GOA1AS در فرآيند ترميم استخوان Libia ی خرگوش با استفاده از روشهای دانسيتو متری اولتراسونيک استخوان

  دکتر مختاری

  1384

  72

  سميرا رسانه

  ارائه روش نو برای برآورد يکنواختی در تصاوير پزشکی هسته ای و مقايسه آن با روش موجود

  دکتر رجبی

  1383

  73

  الهام رئيسی

  تعيين پروتکل تصويربرداری و پردازشی در SPECT مغز

  دکتر رجبی

  1384

  74

  شبنم علومی

  تصحيح پراکندگی با استفاده از روش تبديل موجک در تصاوير SPECT

  دکتر رجبی

  1384

  75

  محسن بخشنده

  اصلاح تضعيف پرتو ها در اسکن خونرسانی عضله قلب به روش SPECT با استفاده از ايزوتوپ تکنسيوم 99m

  دکتر فيروز آبادی

  1385

  76

  تينا گرجی آرا

  پايش تغييرات دما به وسيله امواج فرا صوتی در حين گرما درمانی با ليزر

  دکتر مختاری

  1385

  77

  مريم راحله دادرس

  رابطه ميان پارامتر های فيزيکی سيستم های DXA و اولتراسوند با خواص الاستيک بافت استخوان تيبيا و فمور خرگوش سالم

  دکتر مختاری

  1383

  78

  علی يدا.. پور

  اثرات فرکانسهای کم rTMS بر تشنجهای ناشی از مدل صرعی کيندلينگ در RAT .

  دکتر فيروز آبادی

  1385

  79

  نادر موسوی

  بررسی اثر فيلتراسيون رنگی (زرد) بر پتانسيل برانگيخته بينايی( Visual Evoked Potentiol ) با بکار گيری الگو های معکوس شونده

  دکتر هاشمی ملايری

  1385

  80

  وحيده کرباسی

  بررسی روند تغييرات پتانسيل دوره ترميم زخم در خوکچه هندی به روش غير تهاجمی و مقايسه با روش تهاجمی

  دکتر فيروز آبادی

  1384

  81

  آتوسا منتصری

  بررسی تغييرات روشنايی تصاوير سو نوگرافی ناشی از تغييرات دما در بافت کبد در طول گرما درمانی با تکنيک راديو فرکانس

  دکتر مختاری

  1385

  82

  محمد سعيد صبوری

  بررسی صحت ميزان دوز داده شده در درمان سرطان پروستات بهووسيله دوزيمتر ديودی

  دکتر هاشمی ملايری

  1384

  83

  فراز کلانتری

  تصحيح آلودگی متقابل در تصوير برداری اسپکت همزمان 99m ، Ti201 از خونرسانی عضلات قلب و پنجره ميانی

  دکتر رجبی

  1386

  84

  هادی طالشی آهنگرانی

  اصلاح تضعيف با استفاده از راديو ايزوتوپها ی با انرژی دو گانه

  دکتر رجبی

  1386

  85

  بی بی سميه منگابادی

  اثر فرکانسهای مختلف rTMS بر بروز تشنجهای ناشی از کيندلينگ شيميايی در موش های صحرايی

  سيد جواد مير نجفی زاده

  1386

  86

  شهريار شهبازی

  تخمين پارامتر های فيزيک بافت شبکيه ساالم و مبتلا به بيماری دژنراسيون وابسته به سن ماکولا توسط امواج فراصوتی

  دکتر مختاری

  1386

  87

  عزيزالله رحيمی

  ارزيابی دزيمتر شيميايی با پايه ژلی نورموکسيک MAGICA در برآورد توزيع سيم های ايريديوم- 192 با آهنگ دز پايين در سيستم کا شت پارين

  دکتر هاشمی ملايری

  1386

  88

  علی مرادی

  

  دکتر هاشمی ملايری

  1388

انجمن فيزيك پزشكي ايران Iranian Association of Medical Physicists

Address Iranian Association of Medical Physicists, Iran University of Medical Sciences , Second floor.No 15.Majd alley.Opposit tehran heart hospital.North Karegar Street.Tehran.Iran IR980540203002100007282002,Cart Number:6221061080003512 .

Tel:+9821-88632456 +9821-88631826 09394309602 Tel/ Fax: +98 21 88020916

Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.306 seconds with 744 queries by AWT YEKTAWEB 2590